NEFTAŞ

KALİTE

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ
Türkiye’nin ağır iş makinası sektöründeki en iyi firması olarak liderliğimizi devam ettirmek için çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile birlikte sürekli daha iyiyi arayacağız. Bu nedenle kalite politikamız;
– Sunmuş olduğumuz ürünlerin kalitelerine layık olmak ve bu kaliteyi sürekli yukarı taşımak amacıyla hizmetlerimizi, dolayısıyla müşteri memnuniyetini daima en üst seviyede tutmak,
– Çalışanlarımızı, çözüm ortaklarımızı ve tedarikçilerimizi teşvik ederek ve destekleyerek çalışma kalitelerini yükseltmeye çalışmak, dolayısı ile toplum kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak,
– Çalışanlarımızın sürekli iyileştirme yolunda katkıda bulunmalarını sağlayarak onları teşvik etmek.
– Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılması sayesinde yaratılacak ek değer ile müşterilerimize ve müessesemize uzun vadeli kazanımlar sağlamak,
– Firmamız çalışanları ile benimsediğimiz sosyal sorumluluk kavramımızı genişleterek dünya doğal kaynaklarına ve çevreye daha duyarlı olmak,
– Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ortaklarımızın mensubu olmaktan gurur duyacakları bir kurumsal yapı yaratmaktır.

Neftaş Etik İlkeleri
1. AMAÇ
Bu prosedürün amacı, Neftaş çalışanlarının benimsemesi gereken etik ilkeleri tarif etmektir.
2. YÖNTEM
2.1. TEMEL İLKELER
Şirket vizyon ve misyonu benimsenerek hedefler doğrultusunda aile bilinciyle çalışılır. İnsana saygı, çevreye saygı, yapılan işe saygı prensipleri her kademedeki çalışan için vazgeçilmezdir. Doğruluk, dürüstlük, şeffaflık, eşitlik erdemlerinden hiçbir şart altında ödün verilmez. Yasal mevzuat, ana sözleşmeler, oluşturulan yönetmelik ve politikalar tüm faaliyetlerde esas alınır.
2.2. İŞ AHLAKI VE DAVRANIŞLAR
2.2.1. ŞİRKET İTİBARININ KORUNMASI
Tüm çalışanlar yaptıkları işte en üstün kaliteyi hedefler ve şirket menfaatlerine uygun hareket eder. Profesyonel hayatlarında attıkları her adımın şirketi temsil ettiğini unutmaz ve şirket itibarına zarar verebilecek hareket ve demeçlerden kaçınırlar.
2.2.2. GİZLİLİK
Şirkete Ait Bilgilerin Saklanması
Çalışanlar şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri yetkili olmayan kişilerle her ne amaçla olursa olsun paylaşmaz. Bilgilerin gizlilik dereceleri konusunda personelin tereddütü varsa yöneticisinin görüşünü almalıdır. Gizli belgelerin masalarda açıkta bırakılmaması, şifrelerin dikkatle muhafaza edilmesi, gizli bilgilerin asansör, yemekhane gibi alanlarda konuşulmaması önem taşımaktadır. İş ilişkisi sona eren kişiler de şirkete ait gizli bilgileri kesinlikle şirket dışına çıkarmaz, şirket aleyhine kullanmaz.
Kişisel Bilgiler
Personele ait kişisel bilgiler gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Çalışanlara, kendilerine ait bilgiler kişiye özel olarak gönderilir. Kişiye özel bilgiyi alan personel kendine ait olan bu bilgileri okuduktan sonra kimsenin eline geçmeyecek şekilde saklar ve hiç kimseye açıklamaz. Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz, yapan personele disiplin cezası verilir.
2.2.3. ZAMAN VE KAYNAK KULLANIMI
Mesai saatleri içerisinde çalışanlar işle ilgili çalışmaları yürütmekle sorumludurlar, özel işlerin takibi mesai saatleri içerisinde yapılmaz. Şirket varlıkları kişisel amaçla kullanılmaz. Zaman ve kaynaklar şirket prensipleri doğrultusunda, çevreye saygı politikası gözetilerek, tasarruf ve maliyet bilinciyle mümkün olan en verimli şekilde kullanılır.
2.2.4. İNTERNET ERİŞİMİ VE ELEKTRONİK POSTA
Çalışanların kullanımına tahsis edilen internet erişimi ve elektronik posta adresleri bilgi güvenliği politikası çerçevesinde mesleki amaçla kullanılır. İnternet erişimi şirket kararıyla sınırlandırılabilir. Kanunlara aykırı, siyasi propaganda yapan, ahlaki değerlerle bağdaşmayan, oyun ve eğlence içeriği olan sitelere giriş yapılmamalıdır.
2.2.5. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLİŞKİLER
Müşteri, Taşeron ve Ticari İlişkide Bulunulan Firma ve Kişilerle İlişkiler
Şirket iş ilişkisine gireceği firmaları, taşeronları vs, şirket menfaatine en uygun şekilde, en iyi hizmet ve eşitlik ilkesi doğrultusunda değerlendirir ve seçer. İş ortaklığına girilen firma veya kişilerle kişisel ilişkilere girilmez ve kişisel menfaat asla güdülmez.
Hediye ve İndirimler
Çalışanlar şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan doğrudan veya dolaylı hediye kabul etmez, özel indirim uygulaması almaz, borç kabul etmez. Yılbaşlarında gönderilen ajanda, hediye sepeti veya çikolata vb hediyeler bu kapsama dahil değildir fakat bu uygulamaların da yüksek maliyetli olanları Etik Kurul bilgisine sunulur ve ayrıca değerlendirilir.
Medya ile İlişkiler
Çalışanlar şirket ve işler ile ilgili bir bilgiyi basınla paylaşmadan önce mutlaka Üst Yönetim onayı alırlar. Basınla ilişkilerde şirket itibarını zedeleyebilecek, olumsuz değerlendirmeye neden olabilecek veya spekülasyona yol açabilecek her türlü açıklamadan ve davranıştan kaçınılır. Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer veya konferans gibi yerlere konuşmacı olarak katılmak ve karşılığında ücret alınıp alınmayacağını belirlemek Üst Yönetim’in onayına bağlıdır.
2.2.6. ÇIKAR ÇATIŞMASI YARATACAK FAALİYETLER
Şirket personeli eş, akraba ve arkadaşları ile ancak yönetim kurulunun bilgisi dahilinde iş ilişkisine girebilir.

Şirketi ilgilendirmeyen ve politikalarına aykırı olmayan konularda konuşmalar yapılabilir, profesyonel yazılar yazılabilir. Şirketin bunu destekleme zorunluluğu yoktur. Bu aktivitelerde Şirket adının kullanılabilmesi için Üst Yönetim’den yazılı onay alınması gerekir.
Şirket çalışanları, Şirket dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım edebilir, bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir.
2.2.7. POLİTİK FAALİYETLER
Şirket personeli, Şirket adına maddi olanakları içinde dahi olsa politik faaliyetlere maddi ve manevi yardımda bulunamaz. Görev süresi içinde herhangi bir politik partide aktif olarak faaliyet gösteremez. Yöneticiler çalışanlarından, politik bir iş yapmasını veya bir partiye üye olmasını isteyemez. Çalışanlar görünüşlerini veya giyim tarzlarını bir siyasi partinin ideolojisi yönünde şekillendiremez.
2.2.8. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
Görevi kötüye kullanma, kişinin yetki ve sorumluluğunu kendi çıkarına veya kendisinden beklenen özen dışında kullanması neticesinde Şirkete zarar vermesidir. Çalışanın şirketin satınalma vb faaliyetler ile taraf olduğu diğer tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan yada dolaylı olarak kişisel kazanç elde etmesi yasaktır.
3. SORUMLULUKLAR
Şirketin benimsemiş olduğu Etik İlkelere uygun olmayan olay, tutum ve davranışlar çalışanlar tarafından Etik Kurul’a bildirilir, tercih doğrultusunda bildirimler kesinlikle gizli tutulur. Etik Kurul’un değerlendirmesi doğrultusunda Üst Yönetim’in de desteği ile gerekli aksiyon alınır. Aykırı davranışlar için disiplin cezası uygulanır.